Konseptipuisto (2D ja 3D)

KONSEPTIPUISTO 2D

Tasomainen, kaksiulotteinen havainnekuvamateriaali (2D) visualisoi suunnittelun kannalta huomionarvoisia seikkoja ja yksityiskohtia.

Tasomallissa pohjapiirrosmaisen leikkipuiston kartan päälle suunnitellaan toimivia kokonaisuuksia taso kerrallaan, jolloin kyetään havainnollistamaan alueita, joissa on keskitytty esimerkiksi esteettömyyteen, liikunnallisuuteen, erilaisiin leikin muotoihin, levähdysalueisiin, maisemoinnin yksityiskohtiin, eri toiminnallisuuksia sisältäviin leikkivälineisiin ja digitaalisen interaktion tasoon. Tasomalliin perustuva suunnittelutapa tarjoaa suunnittelun apuvälineeksi nopeasti hahmotettavan kokonaiskuvan modernin, esteettömän ja liikunnallisen leikkipuiston vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Taso 1. Maisemointi

Taso 1 havainnollistaa puiston maisemoinnillisen perustan, joka sisältää luonnollisen kasviympäristön, istutukset, kivet ja kalliot sekä muut luonnonympäristön tarjoamat puitteet ennen varsinaista rakennettua ympäristöä. Alueen luonnollisia maaston muotoja on hyvä hyödyntää suunnittelun pohjana.

Leikkipuisto_Tasokartta_Taso1

 

Taso 2. Vesialueet

Tasolla 2 esitetään rakennetut vesialueet, joita voidaan hyödyntää leikkipuistossa sekä visuaalisina elementteinä että leikkialueiden osina. Pienikin vesialue tai puro elävöittää puistoa.

Leikkipuisto_Tasokartta_Taso2

 

Taso 3, Rakennettu ympäristö

Taso 3 sisältää leikkipuiston rakennetun ympäristön kaikki “infrastruktuurimaiset” puitteet, kuten kulkuväylät, polut, turva-alustalla pinnoitetut alueet, istutetut nurmikot, sillat, asfaltoidut alueet, laatoitukset, valaistuksen, esteettömät ratkaisut, esimerkiksi tuntoreunat, sekä muut rakenteelliset elementit, joihin ei sisälly itse leikkivälineitä. Puron ympärillä on turva-alustan sijaan esimerkiksi kivituhka-alusta, joka sietää paremmin läpivirtaavaa vettä. Lisäksi veden äärellä oleva leikkialue on aidattu.

Leikkipuisto_Tasokartta_Taso3

 

Taso 4. Leikkivälineet

Taso 4 sisältää leikkipuiston kaikki leikkivälineet sekä tarvittaessa kuvauksia luonnonympäristön tarjoamista leikkimahdollisuuksista. Leikkivälineiden kuvat ovat suuntaa-antavia ja avaavat sitä suunnitteluprosessin vaihetta, jossa valitaan juuri kyseiseen puistoon istuvat leikkivälineet. Välineitä valittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että puistossa on tarjolla myös esteettömiä leikkivälineitä ja/tai monelle käyttäjäryhmälle sopivia ratkaisuja. Leikkivälinesuunnitelmaa voidaan myös tehdä vaiheittain – aluksi hankitaan tietyt leikkivälineet, ja välineistöä laajennetaan vaiheistetun budjetoinnin sallimissa puitteissa.

Leikkipuisto_Tasokartta_Taso4

 

Taso 5. Leikin alueet

Taso 5 sisältää kuvauksen leikkipuiston alueittaisesta jaosta, jossa voidaan huomioida erilaisia leikin muotoja ja niiden asettamia tarpeita leikkipuiston alueelliselle suunnittelulle. Näihin leikin alueisiin voi kuulua esimerkiksi perinteisen leikin alue, vauhdikkaan leikin alue, aistialue, kaikille sopiva alue, interaktiivisen leikin alue tai taukoalue. Eri alueista voidaan myös poimia juuri suunnitteilla olevaan puistoon sopivia elementtejä, jos suunniteltava alue on pieni tai eritellyt alueet eivät muuten ole perusteltuja. Leikkialueiden ei kuitenkaan tarvitse olla liian tiukasti rajattuja, vaan suunnittelussa on tärkeää lähinnä valita leikkivälineitä monipuolisesti ja miettiä niiden sijoittelua mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Leikkialueet voivat olla joustavia ja limittyä toistensa päälle. Silloin esimerkiksi perinteisen leikin välineitä (keinu/hiekkalaatikko) tai vauhdikkaan leikin välineitä (vaijeriliuku) voi olla sijoitettuina puiston eri osiin, kuten tasokuvauksen esimerkissä, eikä vain omille nimetyille alueillensa.

Leikkipuisto_Tasokartta_Taso5

 

Leikkipuiston 2D-tasokartan kokonaiskuva

2D-tasokartan kokonaiskuva tarjoaa visuaalisen näkymän leikkipuiston suunnitelman kokonaiskuvaan ilman tasojaottelun informaatiosisältöjä. Kokonaiskuvaa hyödyntäen voidaan nähdä nopeasti koko puiston kaikki elementit visuaalisesti selkeästi ja nopeasti hahmotettavassa muodossa.

Leikkipuisto_Tasokartta_Kokonaiskuva

 

 

KONSEPTIPUISTO 3D

Kolmiulotteinen konseptipuisto-malli (3D) visualisoi konkreettisesti puiston eri osia ja leikkivälineitä ja antaa suunnitteluun ideoita.

3D-konseptimallin on tarkoitus havainnollistaa puiston eri alueita ja esteettömien leikkivälineiden malleja sekä antaa suunnittelijoille ideoita siihen, miten puiston eri alueet voivat kytkeytyä toisiinsa. 3D-mallin luominen suunnitteluvaiheessa auttaa suunniteltavan puiston kokonaiskuvan hahmottamisessa. Kaksiulotteisen havainnekuvan tapaan 3D-konseptimalli antaa mahdollisuuden hahmottaa nopeasti, miten esteettömät ja liikunnalliset suunnitteluratkaisut konkretisoituvat suunniteltavassa puistossa.

3D-konseptipuisto-malli on ladattavissa Autodesk Revit-tiedostona (Konseptipuisto.rvt). Lataa tiedosto valitsemalla hiiren oikealla näppäimellä Tallenna kohde nimellä…

KokoAlue

Kuva 1. 3D-havainnekuva puistoalueesta.

Puisto1

Kuva 2. 3D-havainnekuva leikkialueesta.

Puisto2

Kuva 3. 3D-havainnekuva leikkialueesta.

Puisto3

Kuva 4. 3D-havainnekuva liikunnallisesta elementistä.

Puisto4

Kuva 5. 3D-havainnekuva sisäänkäynnin alueesta.

Puisto5

Kuva 6. 3D-havainnekuva sisäänkäynnistä.

Puisto6

Kuva 7. 3D-havainnekuva leikkipuistosta.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.