Lähteet

Lähteet on jaoteltu aihepiireittäin.

LIIKUNTA

 • Asunta, P.; Saari, A. Inkluusiopiirakka uudistui. Vammaisurheilu & liikunta. 1/2014. s. 18. Luettavissa täällä. Viitattu 7.3.2017.
 • Berg, J. O. Mikä motivoi lasta? Luettavissa sivustolla www.vau.fi täällä. Viitattu 7.3.2017.
 • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. Saatavilla sähköisesti täällä. Viitattu 7.3.2017.

SOSIAALINEN PÄÄOMA

 • Hyyppä, Markku T. 2011. Elinvoimaa ympäristöstä. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu 8/2011, 15–18.  Luettavissa täällä. Viitattu 9.3.2017.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Sosiaalinen pääoma. Luettavissa täällä. Viitattu 30.1. 2017.
 • Suomen Mielenterveysseura. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Artikkeli luettavissa täällä. Viitattu 30.1.2017.

ESTEETTÖMYYS

 • http://www.hel.fi/www/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/; http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/ohjeet/SURAKU_Loppuraportti.pdf
 • Kilpelä, N. 2011. Sataesteetön-hankkeen loppuseminaari. Luentomateriaali 14.4.2011. Kynnys ry.
 • Näkövammaisten keskusliitto ry. Toimiva ja esteetön leikkipuisto. Luettavissa täällä.
 • Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. 2009. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliitto ry. Esteetön leikkialue s. 58–61. (luettavissa täällä)
 • Esteettömyystiedon keskus. www.esteeton.fi
 • Pesola, K. 2009. Esteettömyysopas – mitä, miksi miten. Invalidiliiton julkaisuja O.39. Invalidiliitto.

TARINALLISUUDEN RAKENTAMINEN

 • Vilen, M.; Leppäkoski, P.; Ekström, L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: WSOY.
 • Kalliomäki, A. Miten tarinallistat palveluista kokemuksia. Opas punaisen langan metsästäjille 2. Sähköinen opas saatavilla täällä.
 • SDT – Palvelumuotoilun Työkalupakki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavilla täällä.

MONIAISTISUUS

 • Ayres, A. J. 2015. Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. 2. painos. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Cech, D.J,; Martin, S. 2002. Functional movement development across the life span. Philadelphia: W. B. Saunders co.
 • Gallahue, D. L.; Ozmun, J. C.; Goodway, J. D. 2012. Understanding motor development: Infants, Children, Adolescents, Adults. 7. painos. New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Liikuntaa tukeva leikkipuisto. Opintomatka Kööpenhaminaan 30.11.–1.12.2015.
 • Pihko, H.; Haataja, L.; Rantala, H. (toim.) 2014. Lastenneurologia. Helsinki: Duodecim.
 • Tiippana, K. 2006. Moniaistinen havaitseminen. Teoksessa Hämäläinen H.; Laine, M.; Aaltonen; O; Revonsuo, A. (toim.) 2006. Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

SENSORINEN INTEGRAATIO (AISTITIEDON YHDENTYMINEN)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LIIKUNTAPAIKKAJULKAISUT

 • No 83 Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu, 2002
 • No 85 Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku, 2003
 • No 93 Esteetön luontoliikunta, 2007
 • No 94 Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä, 2007

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS PROJEKTIN JOHTAMISESSA

 • Engeström, Y. 2004. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere: Vastapaino Oy.
 • Hölsömäki, H. (toim.) 2008. Yhdessä liikkeelle: yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina. Helsinki: Edita.

OPINNÄYTETÖITÄ

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.