Lyhyesti hankkeesta

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017

Tavoite
Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeen tavoitteena oli tuottaa sähköinen opas asiantuntijoille, jotka suunnittelevat ja rakentavat liikuntaa tukevia leikkipuistoja design for all -periaatteella.

Tausta
Liikunnalliset leikkipuistot tarjoavat lapselle hyvän ja virikkeellisen ympäristön liikuntaan, ulkoiluun, taitojen kehittämiseen ja kokemusten hankkimiseen. Lapsi, jolla on jokin liikunnallinen, kognitiivinen tai aistitoimintojen rajoite, jää usein ulkopuoliseksi seurailijaksi leikkipuistoissa, joissa rakennettu ympäristö ei kohtaa erityislapsen tarpeita. Juuri näille lapsille leikkipuistojen kehitystä tukevat elementit ja toiminnan kautta saavutettavat kokemukset olisivat ensiarvoisen tärkeitä.

Kelan korvaamaa vaikeavammaisille tarkoitettua kuntoutusta saavista henkilöistä 40 % on lapsia (vuonna 2012 noin 10 000 lasta). Sekä Kela että vammaisten lasten perheet toivovat, että näille lapsille olisi tarjolla enemmän liikkumisen mahdollisuuksia, kuten ulkoilun mahdollisuuksia lähiympäristössä.

Tulos
Hankkeen puitteissa luotiin eri tavoin kerätty tietomassa, jota voi käyttää hyödyttämään sekä puistojen käyttäjäryhmiä että leikkipuistoja suunnittelevia tahoja. Kootun materiaalin pääasiallinen esittämistapa on sähköinen julkaisu, verkkosivustopohjainen opas osoitteessa esteetonliikuntaleikkipuisto.fi. Julkaisu painottaa liikunnallisuuden tukemista, tarinallisuuden hyödyntämistä ja pelillisyyden mahdollisuuksia esteettömän eli kaikille sopivan leikkipuiston suunnittelussa ja rakentamisessa.

Uusina näkökulmina julkaisussa ovat peliteknologian mahdollisuudet ja aistitiedon käsittelyn tukeminen leikkipuistoympäristössä sekä tarinallisuuden hyödyntäminen. Oppaassa esitellään konseptipuistoa 2D- JA 3D-mallinnuksina sekä havainnollistetaan leikkialueiden mahdollisuuksia pikapiirrosvideoiden avulla.

Julkaisun sisältö pohjautuu

Tekijät
Hanke toteutettiin Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen eri alojen ammattilaisten yhteistyönä. Yhteistyökumppaneina olivat Porin ja Turun kaupungit sekä leikkipuistovälineyritykset.

Rahoitus
Hanke sai ammattikorkeakoulujen omarahoituksen lisäksi avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö).

yhdessatekemisenvoima4

Kuva Porissa syyskuussa 2015 järjestetystä ideapajasta. Kuva: Jere Kuusinen.

Paikalla oli eri sidosryhmien edustajia sekä kaupungin ja SAMK:n edustajia ideoimassa tulevaisuuden esteetöntä leikkipuistoa. Kuvaaja: Jere Kuusinen, SAMK.

Paikalla oli eri sidosryhmien edustajia sekä Porin kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajia ideoimassa tulevaisuuden esteetöntä leikkipuistoa. Kuva: Jere Kuusinen.

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeessa projektiryhmän työskentelyä, myös tämän sähköisen julkaisun laatimista, ovat ohjanneet taustatutkimusten tuottamat havainnot.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.