Sosiaalinen pääoma

Sosiaalisella pääomalla viitataan esimerkiksi ihmisten tai ryhmien välille syntyviin sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin, jotka puolestaan voivat synnyttää luottamusta ja vastavuoroisuutta ihmisten kesken. Yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki ovat tärkeitä hyvinvoinnille.

Tarvitsemme sosiaalista pääomaa voidaksemme hyvin: sosiaalisen pääoman tiedetään olevan yhteydessä terveyteen ja mielenterveyteen. Tutkimusten mukaan joka viides lapsi tai nuori kärsii vakavasta yksinäisyydestä.

Julkisten tilojen suunnittelussa tulee huomioida niiden yhteisöllisyyttä lisäävä näkökulma, mikä nostaa suunnittelijat avainrooliin. Liikuntaa tukevaa leikkipuistoa suunniteltaessa on hyvä huomioida sen mahdollisuudet ihmisten keskinäisen sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä. Kun puisto suunnitellaan monien eri ammattilaisten yhteistyönä, parhaimmillaan lopputuloksena on puisto, joka kokoaa erilaiset käyttäjäryhmät yhteen ja edistää yhdessä toimimista. Puiston eri alueita ei esimerkiksi karsinoida ja eristetä toisistaan. Näin leikkipuistoa käyttäviä esteellisiä toimijoita ei eristetä puistokokonaisuudessa omaan nurkkaansa.

Hyvin suunniteltu liikuntaa tukeva leikkipuisto

  • edistää lapsena opittavia yhdessä tekemisen taitoja
  • edistää sosiaalisten taitojen kehittymistä
  • opettaa lapselle kärsivällisyyttä, kun odotetaan omaa vuoroa
  • opettaa ottamaan muut ihmiset huomioon
  • edistää perheen yhdessä tekemistä
  • yhdistää erilaisia käyttäjiä
  • houkuttelee aikuiset mukaan tekemiseen
  • tuottaa onnistumisen kokemuksia, jotka tukevat terveen itsetunnon kehittymistä.

Opas kaikille soveltuvan liikuntaa tukevan leikkipuiston suunnitteluun tukee suunnittelun lähtökohtiensa kautta eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten mahdollisuuksia kohdata toisensa puistoalueella sekä osallistua yhteiseen tekemiseen ja vuorovaikutukseen myös entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa. Puisto mahdollistaa me-hengen löytämisen ja keskinäisen luottamuksen lisääntymisen leikin ja pelaamisen kautta. Myös digitaaliset pelialueet ja mobiilipelit sekä leikit ovat ennen kaikkea yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Puiston toiminnot ohjaavat osallistujia toimimaan yhdessä ja mahdollistavat esteettömän osallistumisen mahdollisimman pitkälle. Hyvin toteutettuna puisto lisää osallistumisaktiivisuutta. Liikkuminen yhdistettynä sosiaalisuuteen on mitä parhainta mielenterveyden lääkettä ja edistää tutkitusti hyvinvointia.

Sosiaalisen pääoman huomioiminen leikkipuiston sähköisen oppaan suunnittelussa

Sosiaalinen pääoma on huomioitu Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeen suunnittelussa järjestämällä mm. yhteinen ideointipaja erilaisten aisti- ja liikuntarajoitteisten käyttäjien, nuorten, ikääntyneiden, projektiryhmäläisten ja kaupungin edustajien kanssa. Porilaiset lapset osallistuivat LAVA-arvioinnin puitteissa puiston suunnitteluun omina päiväkoti- ja esikouluryhminään. Ryhmissä syntyi yhdessä ja yksin tehtyjä piirustuksia ja askarteluja.

Kuva Porissa syyskuussa 2015 järjestetystä ideapajasta. Paikalla oli eri sidosryhmien edustajia sekä Porin kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajia ideoimassa tulevaisuuden esteetöntä leikkipuistoa. Kuva: Jere Kuusinen.

Kuva Porissa syyskuussa 2015 järjestetystä ideapajasta. Paikalla oli eri sidosryhmien edustajia sekä Porin kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajia ideoimassa tulevaisuuden esteetöntä leikkipuistoa. Kuva: Jere Kuusinen.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.