Suunnittelun lähtökohdat

Leikkipuiston suunnittelu käynnistyy yleensä lähtöajatuksen selkiyttämisellä: Millaisen puiston suunnittelemme?

Lähtöajatus voi olla esimerkiksi ikärajaperusteinen, jolloin puistosta löytyy esimerkiksi pienten lasten alue, leikki- ja alakouluikäisten alue sekä nuorten alue. Vastaavasti lähtöajatus voi olla toimintaperusteinen, jolloin valitaan, millaisia toiminnallisia alueita tai elementtejä leikkipuistoon halutaan. Toiminnallisia alueita ovat esimerkiksi:

Leikkipuiston alueet voi suunnitella myös teemapainotteisesti:

Suunniteltavan leikkipuiston sijainnista, koosta, budjetista ja kohderyhmästä riippuen voidaan toiminnallisten alueiden valikosta valita eri elementtejä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Olennaista ei ole mahduttaa kaikkia toiminnallisia alueita samaan puistoon. Tärkeää on miettiä, mitkä elementit muodostavat juuri tässä kohteessa parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Eri toiminta-alueet ovatkin osin päällekkäisiä. Esimerkiksi aisti- tai pelialueelta voi poimia ratkaisuja vauhdikkaan leikin alueelle.

Myöskään teemat eivät ole toisistaan erillisiä. Päinvastoin: esimerkiksi liikkumista tukevat ratkaisut voivat hyvin olla moniaistisia sekä tarinallisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäviä.

Kaikki yllä kuvatut lähtöajatukset soveltuvat liikuntaa tukevan leikkipuiston suunnittelun pohjaksi. Olennaista on tarjota erilaisille puiston käyttäjille mahdollisuus liikkumiseen ja leikkiin – oli heillä apuvälineitä tai ei. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus innostavaan, riittävän haastavaan ja mielikuvitusta ruokkivaan ympäristöön, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja leikin riemua. Tämä opas toimii palettina, josta voi valita leikkipuistoon erilaisia toisiaan tukevia elementtejä. Eri elementtejä yhdistelemällä luodaan monipuolisesti liikkumista tukeva ja erilaisille käyttäjille sopiva kokonaisuus.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Kuvituskuva kaikille sopivan, liikunnallisuutta tukevan leikkipuiston 3D-mallinnuksesta.

Taustalla käyttäjätutkimuksia ja teoriatietoa

Sähköisen suunnitteluoppaan laatimista taustoitettiin monimuotoisilla käyttäjätutkimuksilla, mm. ideapajoilla, joissa tulevia käyttäjäryhmiä osallistettiin leikkipuiston suunnittelutyöhön. Käyttäjätutkimusten tuottama tieto lasten ja vanhempien toiveista ja tarpeista on myös osa tätä osiota. Lisäksi tässä osiossa esitellään julkaisun taustalta löytyvät teoreettiset lähtökohdat:

Suositus: liikkeellä ajoissa ja monimuotoisesti

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hankkeen aikana ja tätä sähköistä opasta laadittaessa havaittiin neljä olennaista asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon leikkipuistoja suunniteltaessa:

  • Jo kaavoitusvaiheessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan varata leikkipuistoa varten alue, jossa on monipuolisesti hyödynnettävissä luontoelementtejä (mm. maaston vaihtelevuus, puita ja pensaita, luonnonkiviä).
  • Kaikille sopivia liikunnallisia leikkipuistoja suunniteltaessa tarvitaan taustalle monialainen työryhmä, joitta puisto palvelee mahdollisimman monia erilaisia käyttäjiä.
  • Leikkipuiston suunnittelutyössä tulee painottaa puiston liikunnallisuutta.
  • Käyttäjien mukaanotto suunnitteluvaiheessa on suositeltavaa.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.