Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Lapset ja vanhemmat osallistuivat leikkipuiston ideointiin ja vaikutusten arviointiin

Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hanke toteutti lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin selvittämään, millaisia hyötyjä ja/tai haittoja kaikille sopivasta liikunnallisesta leikkipuistosta voisi aiheutua lapsiperheiden terveydelle ja hyvinvoinnille.

Arviointiin osallistui porilaisia ja turkulaisia terveitä ja vammaisia lapsia sekä heidän vanhempiaan. Lapset ja vanhemmat kertoivat kokemuksistaan nykyisistä leikkipuistoista sekä kaikille lapsille ja perheille sopivan leikkipuiston mahdollisista vaikutuksista. Lisäksi he ideoivat, piirsivät ja rakensivat toiveidensa mukaisia leikkipuistovälineitä ja -suunnitelmia.

Ennakoidut vaikutukset lapsiperheiden terveydelle ja hyvinvoinnille

Lapsivaikutusten ennakkoarviointiin tarvittava aineisto kerättiin laadullisilla menetelmillä. Perheille ja lapsille järjestettiin suunnittelupajoja ja ohjattuja leikkipuistokäyntejä. Vanhemmat kertoivat näkemyksiään ja toiveitaan teemahaastatteluissa. Lisäksi tietoa hankittiin liikuntaan ja leikkipuistoihin liittyvistä tutkimuksista.

Merkittävimpinä lapsiin kohdistuvina välittöminä vaikutuksina tunnistettiin liikkumiseen, leikkimiseen, oppimiseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin sekä yhteisölliseen ja sosiaaliseen elämään liittyviä vaikutuksia. Lisäksi tunnistettiin ympäristön asenteisiin liittyviä välillisiä vaikutuksia. Kaikki vaikutukset olivat terveyttä ja hyvinvointia edistäviä. Esille ei tullut kielteisiä vaikutuksia.

Ennakoidut lapsivaikutukset, jos tilanne pysyy ennallaan: Miten perinteiset leikkipuistot vaikuttavat lapsiperheiden elämään?

Terveet lapset ja heidän perheenjäsenensä Vammaiset lapset ja heidän perheenjäsenensä Asenneympäristö
Leikkivät ja liikkuvat monipuolisesti. Saavat kehollisia, tiedollisia ja tunne-elämän kokemuksia. Liikunnan terveysvaikutukset vahvistuvat. Mahdollisuudet leikkiin, liikuntaan, emotionaalisiin ja tiedollisiin oppimiskokemuksiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä yhteisölliseen virkistäytymiseen ja vapaa-ajan viettämiseen vaihtelevat paljon. Asenteet  ennallaan, kielteiset asenteet rajoittavat vammaisten osallistumista ja oikeuksien toteutumista.
Saavat tukea ystävyys- ja perhesuhteiden ylläpitämiselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle hyvinvoinnille, yhdessä toisten kanssa virkistäytymiselle ja vapaa-ajan viettämiselle. Osa osallistuu leikkipuistossa itsenäisesti tai aikuisen tuella. Osa ei pysty osallistumaan lainkaan tai pystyy osallistumaan rajoitetusti aikuisen jatkuvalla avustuksella.
Osa toivoo lisää virikkeitä kuvitteelliseen leikkiin ja mahdollisuuksia haasteellisempiin toimintoihin. Toivovat, että leikkipuisto tehtäisiin kaikkia ajatellen: vahvistamaan toimintakyvyn rajoitteista riippumatonta yhdenvertaista osallisuutta, oikeuksien toteutumista ja suvaitsevaisuutta.

Ennakoidut lapsivaikutukset, jos kaikille sopiva ja liikuntaa tukeva leikkipuisto rakennetaan. Miten se vaikuttaisi lapsiperheiden elämään?

Erilaiset lapsiperheet Asenneympäristö
Edistää kaikkien lapsiperheiden, etenkin vammaisten lasten ja heidän perheenjäsentensä ja pikkulapsiperheiden leikkiä, liikuntaa, liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä kuntoutusta. Vahvistaa erilaisiin tarpeisiin vastaavan toiminta- ja oppimisympäristön luomista. Voi edistää vammaisille voimaannuttavia ja arkielämän omatoimisuutta edistäviä vaikutuksia. Edistää myönteisiä asenteita ja tietoisuutta vammaisuuteen ja vammaisten oikeuksiin liittyen
Edistää kaikkien lapsiperheiden, etenkin vammaisten lasten ja heidän perheenjäsentensä ja pikkulapsiperheiden mahdollisuuksia vertaistuen saamiseen, virkistäytymiseen, vapaa-ajan viettämiseen ja yhteisölliseen elämään osallistumiseen kodin ulkopuolella.

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi (Kaisa Voutilainen, 2016) on julkaistu opinnäytetyönä nimellä ”Kaikille soveltuva liikunnallinen leikkipuisto – ennakoidut lapsivaikutukset”. Julkaisu on luettavissa sähköisessä muodossa täältä.

 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 106. Turun ammattikorkeakoulu. Turku 2017. ISBN 978-952-216-617-3 (elektroninen). ISSN 1796-9972 (elektroninen). Julkaisu laadittu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama julkaisu.

Julkaisu on saatavilla veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.